Merkezimiz


MERKEZİN AMAÇLARI

  • Araştırma kuruluşlarının geliştirdikleri yeni tarım tekniklerinden çiftçileri haberdar etmek, hatta harekete geçirip uygulamalarını sağlamak ve benimsetmek,
  • Araştırma kuruluşlarının geliştirdikleri yeni tarım tekniklerinin çiftçi koşullarındaki uygulama sonuçlarını, ilgili araştırma kuruluşlarına aktarmak,
  • Çiftçilerin güncel sorunları hakkında araştırma kuruluşlarını bilgilendirip,;onların olanaklarını bu sorunlara yönlendirmelerinde katkıda bulunmaktır.

MERKEZİN GÖREVLERİ

  • Başta Ç.Ü. Ziraat Fakültesi olmak üzere diğer araştırma kuruluşları ile işbirliği yaparak, yeni tarım tekniklerini çiftçilere ulaştırmak ve benimsetmek,
  • Tarım ve Orman Bakanlığı ile yakın işbirliğine girerek özellikle bakanlığın il ve ilçe düzeyindeki teşkilatlarında görev yapan elemanlarının, hizmet-içi eğitim programlarına katkıda bulunmak,
  • Yurtiçi ve yurtdışı tarımsal yayımla ilgili konularda kongre, sempozyum, seminer ve benzeri toplantılar düzenlemek ve toplantılara katılmak,
  • Tarımda yayım materyali olarak yararlanılabilecek film, slayt, dergi, broşür gibi materyali üretmek veya temin etmek,
  • Kırsal alanda tarımla uğraşan çiftçi ve çiftçi ailesi fertlerinin yeteneklerini geliştirmeye yönelik projeler geliştirmek, hayata geçirmek ve gerekirse bu konuda yabancı kuruluşlarla işbirliğine girmek,
  • Merkez; elemanlarının kırsal alanda saptayabildikleri teknik ve sosyo-ekonomik sorunları, üniversitenin ilgili araştırma birimlerine aktarmak, takip etmek ve elde edilen bu olumlu sonuçlardan da kırsal kesimdekileri haberdar etmektir.